Sidebar

21 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการรับจ้างสำรวจและประเมินหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
24 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียน
3 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย 
29 มิถุนายน 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:การจัดจ้างงานคลังเอกสารให้บริการและจัดเก็บรักษาเอกสาร
15 มิถุนายน 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ: การจัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย
9 มิถุนายน 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดหาผู้ให้บริการ Hi Speed Internet ระยะเวลา 1 ปี
24 เมษายน 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Cisco ระยะเวลา 1 โดยวิธีสอบราคา

13 มีนาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HP ระยะเวลา 1 ปี
27 มกราคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ : จัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งงานพนักงาน
ทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีตกลงราคา
24 มกราคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ : จัดจ้างผู้ให้บริการงานพิมพ์ พับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal)

งานเก็บสำรองข้อมูล และนำส่งไปรษณีย์ โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง (ระยะเวลา 2 ปี)
24 มกราคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดหาการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัดตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 โดยวิธีคัดเลือก

13 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในพื้นที่ทำการของ บตท.
10 มกราคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดจ้างบริษัทออกแบบจัดพิมพ์ รายงานประจาปี บตท.ปี 2559